Τομείς εξειδίκευσης

Διοικητικό Δίκαιο

Κωνσταντίνος και Δημήτριος Ζαρκάδας

Διοικητικό Δίκαιο

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στo αντικείμενο του δικαίου δημοσίων συμβάσεων.

Στο πεδίο του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, η εταιρία μας είναι σε θέση να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης μίας δημόσιας σύμβασης. Παρέχει γνωμοδοτικές υπηρεσίες σχετικά με τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό και την προετοιμασία της προσφοράς του καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Επιπλέον, διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης και την διοικητική/δικαστική αμφισβήτηση πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

«Όταν κανένας απονέμει δικαιοσύνη τα βάζει όλα στη ζυγαριά»

«Όταν κανένας απονέμει δικαιοσύνη τα βάζει όλα στη ζυγαριά»

Πιέρ Κορνέιγ Κορνήλιος